בחינת המיון באנגלית (אמי"ר) נועדה לאפשר למוסדות הלימוד לאמוד את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית כדי שיהיה אפשר לשבץ אותו בקורסי חובה באנגלית או לפטור אותו מהם. במרבית המקרים מוסדות הלימוד מקבלים גם את הציון של חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. הבחינה מורכבת משלושה פרקים, כאשר כל אחד מן הפרקים זהה כמעט לחלוטין לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית מבחינת המבנה וסוג השאלות שמופיעות בו:

השלמת משפטים - Sentence Completions
ניסוח מחדש - Restatements
הבנת הנקרא - Reading Comprehension

עם זאת, מדי פעם עשויות להופיע שאלות מסוגים חדשים וייתכנו שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או במשך הזמן המוקצב לפתרונו:

כל השאלות הינן מסוג ברירה מרובה ("בחינה אמריקאית").
משך הזמן המוקצב לכל אחד מפרקי האמי"ר הוא 20-25 דקות.
משך הזמן המוקצב לכל פרק מצוין בתחילתו.
מספר השאלות בכל פרק מותאם למשך הזמן המוקצב לפרק זה.
סולם הציונים הכלליים בבחינת אמי"ר הוא בין 150 ל-250 ועל פיו קובעים המוסדות להשכלה גבוהה את רמת הפטור מלימודי אנגלית לו זכאי הנבחן.

מתוך שלושת פרקי הבחינה רק שני פרקים משמשים לקביעת הציון, והפרק הנותר נועד להבטיח את איכותן של שאלות חדשות (בדומה לפרקי הפיילוט בבחינה הפסיכומטרית) ואינו מחושב לציון הסופי של הבחינה. מכיוון שאין לכם שום דרך להבחין בין הפרקים קובעי הציון לפרק הפיילוט התייחסו לכל פרקי הבחינה באותה מידה של רצינות!

הבחינה נערכת חמש פעמים בשנה, באותם מועדים של הבחינה הפסיכומטרית. בנוסף, חלים עליה כל התנאים של בחינה בתנאים מותאמים המוכרים מהבחינה הפסיכומטרית.

מידע נוסף והרשמה לבחינה באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה