Google+      
רקע למאמר על מבחן פסיכומטרי
הבחינה הפסיכומטרית

מה הקשר בין הקלות בבגרות לקבלת הקלות בפסיכומטרי?

קיבלתם הקלות במבחני הבגרות? זה לא נדיר שתלמידים סובלים מבעיות בריאות או לקוית למידה, זה לא נדיר שהם מקבלים לעיתים הקלות במבחני בגרות כמו תוספת זמן, או אפשרות להשתמש במילון וכו'. כדי לקבל הקלות בבגרות (קצת בדומה לעניין הקלות בפסיכומטרי) על התלמיד להציג אישור רפואי כמקובל מרופא המשפחה או הרופא המומחה ואם ייתכן שהתלמיד סובל מלקות למידה כלשהי עליו לעבור אבחון מתאים. כדי לקבל הקלות בפסיכומטרי צריך לעמוד בקריטריונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה.

איך מקבלים הקלות בבגרות? ואיך הקלות בפסיכומטרי?

תלמידי בגרות אינטרני יספק אישור רפואי ואבחון לבית הספר שלו, ויצפה לאישור הקלות בוועדת החריגים. אם אושרו לתלמיד מסוים הקלות בזמן לימודיו בתיכון הוא יהיה זכאי לאותן הקלות עד גיל 25, אם תלמיד מבקש הקלות שלא היה זכאי להן בתקופת הלימודים בתיכון עליו לקבל מחדש את אישור ועדת החריגים.

המועד האחרון להגשת בקשות להקלות הוא מספר ימים לפני העמוד האחרון לרישום לבחינות בגרות באותו מועד. אגב, יש לכם אפשרות לערער על החלטת הוועדה לגבי ההקלות עד 15 יום מיום קבלת התשובות.

לגבי הקלות בפסיכומטרי חשוב שתדעו שבגלל שמבחן פסיכומטרי שונה מבחינות הבגרות מבחינת אופי הבחינה, יתכן שהקלות שאושרו לכם בבחינות הבגרות לא יתקבלו במבחן פסיכומטרי.

כדי לקבל הקלות בפסיכומטרי עליכם להצטייד במסמכים הבאים כפי שמצויין באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה:

 • אישור על לקות למידה
 • אישור על הפרעת קשב וריכוז
 • אישור על מגבלה פיזית או פסיכיאטרית

הקלות בפסיכומטרי: מהן ההקלות בפועל?

אם קיבלתם את כל האישורים הנדרשים והצגתם אותם היכן שצריך ולפי הנחיות המרכז הארצי לבחינות והערכה סביר להניח שתקבלו הקלות בפסיכומטרי ובין ההתאמות הניתנות בבחינה:

 • טופס בחינה מוגדל או גיליון תשובות מוגדל
 • שימוש במחשבון בארבע פעולות החשבון
 • הפסקות בין פרקי הבחינה
 • מפע"ם – בחינה ממוחשבת בתוספת זמן
 • תוספת זמן בכמה מפרקי הבחינה או בכולם
 • השמעת פרקי הבחינה באנגלית
 • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה רפואית כגון נכות, עיוורון או חירשות

הקלות בפסיכומטרי שלא ניתנות:

 • שימוש במילון אלקטרוני
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
 • הסבר השאלות
 • סימון התשובה הנכונה בתוך חוברת הבחינה

הרשמה לבחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים

ערכת הרשמה ניתן לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות או ברשת חנויות סטימציקי. ניתן להירשם גם דרך אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה. את הבקשה שלכם לקבלת הקלות בפסיכומטרי בצירוף כל המסמכים הדרושים, המצויינים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה יש לשלוח אל המרכז הארצי לבחינות והערכה עם טופס ההרשמה. שימו לב, אין הרשמה מאוחרת לבחינה בתנאים מותאמים! –